Wywiady

Wywiad z Karoliną Zwierzyńską

Karolina Zwierzyńska – magister etnologii i antropologii kultury na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyła podyplomowe studia z zakresu obsługi funduszy unijnych na Uniwersytecie Ekonomicznym, od ośmiu lat pracuje w Fundacji Integracji Społecznej Prom, gdzie zajmuje się pozyskiwaniem środków i koordynacją projektów. Prze trzy lata pełniła funkcję kierownika Klubu Pacjenta dla osób z problemami psychicznymi w Stowarzyszeniu Nie Jesteś Sam. Od 2009 roku pozyskuje środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na różnego typu projekty i działania dla dolnośląskich Romów.
Koordynator projektu “Romskie Odrodzenie”, którego integralną częścią jest kampania społeczna “Jedni z wielu”.


Co jest najważniejszym celem kampanii społecznej „Jedni z wielu”?

Głównym celem projektu jest poprawa wizerunku Roma wśród 10% mieszkańców Dolnego Śląska. Poza tym, zakładamy, że realizacja kampanii zwiększy wiedzę Dolnoślązaków o Romach. Służyć temu mają szeroko zakrojone działania w mediach i przestrzeni publicznej wybranych miast. To przez niewiedzę rosną zazwyczaj stereotypy i uprzedzenia, dlatego szerząc wiedzę o Romach pragniemy je obalać. Specjalnie po to powstał serwis internetowy dedykowany kwestiom romskim: www.jednizwielu.pl.
W dłuższej perspektywie poprawa postrzegania Romów w społeczeństwie może mieć wymierny efekt, np. w postaci zwiększenia zatrudnienia osób z tej społeczności. Pracodawcy, którzy uświadomią sobie, że Romowie są zdolnymi do pracy, uczciwymi obywatelami naszego kraju być może chętniej będą ich zatrudniać.

Jakie były najważniejsze działania w ramach projektu?

Działania w ramach kampanii można podzielić na te prowadzone bezpośrednio wśród mieszkańców miast oraz obecność w mediach. Do pierwszej grupy zaliczymy przede wszystkim wystawy. Zdjęcia fotografa Chada Evansa Wyatta pokazujące polskich Romów, którzy osiągnęli sukces społeczny i zawodowy były pokazywane w 6 miastach naszego województwa: Wrocławiu, Kłodzku, Świebodzicach, Głogowie, Legnicy i Wałbrzychu. Łącznie wystawę odwiedziło ponad 11 tysięcy widzów. Podczas wystaw rozdawaliśmy album prezentujący wszystkich bohaterów naszego projektu oraz drobne gadżety – zakładki do książek, kartki pocztowe, notesy. Podczas pierwszego i ostatniego wernisażu towarzyszył nam autor wystawy.

Drugi typ działań, który miał zapewnić swego rodzaju rozgłos i szerzyć ideę projektu, to obecność w mediach i przestrzeni publicznej. Jako, że kampania powoli dobiega końca przedstawione dane obrazują skalę działań w trakcie trwania całego projektu:

- billboardy 926 sztuk w 6 miesięcznych cyklach

- spoty reklamowe w radiu – 1000 emisji w stacjach: R. Wrocław, ESKA, Plus Legnica, Sudety itp

- artykuły sponsorowane i inserty do Gazety Wrocławskiej – łącznie 337 459 szt

- reklama w Internecie – niemal 2 500 000 odsłon reklamy w Internecie

- obecność na portalach społecznościowych – 1500 fanów na Facebooku

 - serwis www.jednizwielu.pl, który odnotował 154 000 odsłon

- stworzenie we Wrocławiu muralu o powierzchni 336m2 – na ul. Księcia Witolda

 

W jaki sposób weryfikowano, czy zakładane cele zostały osiągnięte?

Efektywność kampanii społecznej „Jedni z wielu” mierzona była dwoma metodami. Pierwsza z nich dotyczyła bezpośredniego zasięgu zastosowanych kanałów komunikacji, jak określenie liczby czytelników insertów w Gazecie Wyborczej, odsłon banerów internetowych czy uczestników wystaw fotografii Chada Evansa Wyatta.

Druga zastosowana metoda pomiaru efektywności Kampanii to zrealizowane na zlecenie Fundacji  Integracji Społecznej Prom badanie społeczne, które miało na celu określenie wpływu podjętych działań informacyjno-promocyjnych na postrzeganie mniejszości romskiej przez mieszkańców Dolnego Śląska oraz zwiększenie wiedzy grupy docelowej o Romach żyjących w regionie. Analizie poddano także zasięg Kampanii i jej rozpoznawalność. Zbieranie danych oparte zostało na zrealizowanych w kwietniu 2012 oraz czerwcu 2013 roku falach badania opinii mieszkańców Wrocławia, Głogowa, Kłodzka, Legnicy, Świebodzic oraz Wałbrzycha.

Badanie opinii zrealizowane zostało techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) przy zastosowaniu standaryzowanego narzędzia badawczego (kwestionariusza). W każdej z fal badania zrealizowano – ze względu na specyfikę Wrocławia, wyłaniającą się w istniejących opracowaniach na temat miasta – dwie niezależne, równoliczne (po 384 osoby) próby badawcze: mieszkańców stolicy województwa oraz pięciu pozostałych miast, w których realizowana była Kampania. Dobór badanych miał charakter losowy. Realizacja wywiadów przebiegała zgodnie z procedurami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów OFBOR. Zebrane dane w wyniku procedur porealizacyjnych zweryfikowano jako trafne i rzetelne. Błąd statystyczny z próby badawczej nie przekracza pięciu punktów procentowych w przedziale ufności 0.95.

Czy znane są już wyniki tego badania? Czy kampania ‘Jedni z wielu’ odniosła zakładany sukces?

Kampania „Jedni z wielu” osiągnęła w badanych miastach wysoki poziom rozpoznawalności. Spontaniczną znajomość hasła i związanych z nim kreacji wskazywało 32% mieszkańców Wrocławia i 40% badanych z pozostałych miast. Dla znajomości wspomaganej wskaźniki osiągnęły odpowiednio 70% we Wrocławiu i 81% poza nim.

Autorom projektu udało się uzyskać wysoki wskaźnik poprawy postaw wobec mniejszości romskiej na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu zmianę odnotowano dla blisko 14% respondentów, zaś poza nim – 21% uczestników badania. Dane deklaratywne weryfikuje zastosowanie kilku wskaźników uzupełniających: poprawiła się opinia respondentów o wpływie Romów na sytuacje ekonomiczną i społeczną w miastach, zmniejszył dystans społeczny (w mikro i makroskali) a także spadł poziom zgody z twierdzeniami charakteryzującymi obiegowe opinie o mniejszości romskiej.

Jeszcze lepsze wyniki uzyskano w obszarze wzrostu wiedzy respondentów o mniejszości romskiej. Blisko połowa badanych (17% wrocławian i 22% mieszkańców pozostałych miast) przyznaje, że w wyniku Kampanii zwiększyła się ich wiedza o Romach. Weryfikacją służy niedeklaratywny wskaźnik samooceny wiedzy o tej mniejszości, którego średnia wartość w badanym okresie również wzrosła.

Bazując na uzyskanych danych ilościowych można zatem przyjąć, iż średnia spontaniczna rozpoznawalność Kampanii wśród mieszkańców Dolnego Śląska przekracza 34% mieszkańców regionu, zaś znajomość spontaniczna to znacznie ponad 70% Dolnoślązaków powyżej piętnastego roku życia. Wskaźnik poprawy postaw wobec mniejszości romskiej określa się na 17,5% odbiorców Kampanii, zaś zwiększenia wiedzy – 19,8% mieszkańców regionu.

Mówiąc jednym zdaniem – odnieśliśmy sukces!

Czy w związku z tym Fundacja zamierza kontynuować projekt rozszerzając go na inne województwa?

Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie Fundacji Prom w działaniach na rzecz Romów, które uświadomiło nam, że sama pomoc Romom jest niewystarczająca oraz niewątpliwy sukces kampanii społecznej ‘Jedni z wielu’ z całą pewnością to nie będzie nasz ostatni projekt na rzecz Romów. Fundacja co roku realizuje kilkanaście różnych inicjatyw skierowanych do tej mniejszości, wiele z nich to działania długofalowe, mamy więc sporo bieżących zobowiązań. Oczywiście zastanawiamy się nad kontynuowaniem tego pomysłu, czy rozszerzeniem kampanii na inne województwa, jednak wciąż jest za wcześnie, by mówić  o jakimś konkretnym pomyśle. Na ten moment najważniejsze jest dla nas pomyślne zakończenie projektu Romskie Odrodzenie, rozliczenie się z naszym sponsorem, podziękowanie bohaterom kampanii i instytucjom, firmom i osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu. Dopiero po zakończeniu jednego projektu będziemy mogli zastanowić się nad możliwościami wdrażania go w innych miejscach w Polsce. Choć nie ukrywam, że sukces, jaki odniosła kampania na Dolnym Śląsku dodał nam skrzydeł i sprawił, że jeszcze mocniej wierzymy w sens naszych działań na rzecz poprawy wizerunku i sytuacji społecznej polskich Romów.