Artykuły

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – część III

Słowacy – mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego
w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało 2 740 obywateli, w tym: w województwie małopolskim – 1 428 osób, śląskim – 264 osób, mazowieckim – 258 osób. Słowacy zamieszkują tradycyjnie tereny Spisza i Orawy. Największe skupiska mniejszości słowackiej to gminy: Nowy Targ – 3,25% ludności, Łapsze Niżne – 2,64% ludności i Jabłonka – 1,25% ludności. Głowna organizacja to towarzystwo Słowaków w Polsce. Słowacy są w większości wiernymi Kościoła Rzymskokatolickiego.

Tatarzy – mniejszość etniczna, do której przynależność podczas przeprowadzonego
w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało 1 828 obywateli polskich (województwo podlaskie– 539, mazowieckie – 332 osób, pomorskie – 175 osób). Tatarzy zamieszkują rdzenne kolonie tatarskie na Białostocczyźnie (Bohoniki i Kruszyniany) oraz miasta: Białystok, Sokółkę, Dąbrowę Białostocką, Warszawę i Gdańsk. Polscy Tatarzy mieszkali na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego od końca XIV wieku. Istotne znaczenie w życiu mniejszości tatarskiej odgrywa działalność Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ukraińcy – mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało 38 797 obywateli polskich (województwo warmińsko-mazurskie – 13 037 osób, zachodniopomorskie – 4 482 osób, pomorskie – 3 osób. W wyniku przeprowadzonej
w 1947 r. przez władze komunistyczne akcji “Wisła” niemal cała ludność ukraińska, zamieszkująca tereny południowo-wschodniej Polski, została przesiedlona na tereny Polski północnej i zachodniej, gdzie obecnie znajdują się jej największe skupiska.
W roku szkolnym 2012/2013 w 169 placówkach języka ukraińskiego jako języka ojczystego uczyło się 2 757 uczniów. Ukraińcy w Polsce należą w większości do dwóch kościołów: Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyńsko-Ukraińskiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Główna organizacja to Związek Ukraińców w Polsce.

Żydzi – mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego
w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało 7 353 obywateli (województwo mazowieckie – 2 690 osób, dolnośląskie – 880 osób, małopolskie – osób. Żydzi mieszkają w rozproszeniu, przede wszystkim w dużych miastach. Z ok. 3,5 miliona polskich Żydów mieszkających na terenie Polski przed rokiem 1939, wojnę przeżyło ok. 300 tys. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
w kilku falach emigracyjnych wyjechała większość polskich Żydów. W roku szkolnym 2012/2013 języka hebrajskiego uczyło się w 7 placówkach oświatowych (w Warszawie
i Wrocławiu) 301 uczniów należących do tej mniejszości. Żydzi to wyznawcy religii mojżeszowej. Istotne znaczenie w życiu mniejszości żydowskiej odgrywa działalność Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zrzeszonych w nim gmin.