Aktualności

Regulamin konkursu „Konkurs wiedzy o Romach”

§1 Cel Konkursu
Celem Konkursu jest zachęcenie czytelników „Nowej Trybuny Opolskiej”, „Dziennika Zachodniego” oraz „Gazety Krakowskiej” do sprawdzenia wiedzy o społeczności Romskiej oraz wyłonienie i nagrodzenie czytelników, którzy poprawnie odpowiedzą na pytania konkursowe.

§2. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Integracji Społecznej Prom z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bajana 15/26, 54-129 Wrocław zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000197044 (zwana dalej „Fundacja Prom”). Konkurs jest częścią projektu „Jedni z wielu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej.

§3. Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od 03.04.2015 do 29.04.2015

§4. Harmonogram Konkursu

– 03.04.2015 uruchomienie konkursu, pytania będą ogłaszane w kolejnych numerach insertów dołączanych do ww gazet prze 4 kolejne piątki kwietnia, tj. 03.04, 10.04, 17.04, 24.04.2015 roku.
- 29.04.2015 zakończenie konkursu
– 13.04.2015, 20.04.2015, 27.04.2015, 07.05.2015 ogłaszanie wyników kolejnych edycji konkursu
– do 15.05.2015 zgłaszanie reklamacji
- do 19.05.2015 rozpatrzenie reklamacji
– do 31.05.2015 przesłanie nagród Zwycięzcom Konkursu

§5. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W Konkursie udział nie mogą wziąć brać udziału pracownicy i współpracownicy Fundacji Prom oraz członkowie ich rodzin.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest odpowiedź na pytanie znajdujące się we wkładce do gazety zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu.
5. Uczestnik może wziąć udział we wszystkich 4 edycjach konkursu.

§6. Nagrody w Konkursie
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) 15 zestawów książek i płyt CD (o wartości 150 PLN brutto);
b) 15 zestawów gadżetów (o wartości 30 PLN brutto);

§7. Kryteria wyłonienia Zwycięzców

1. Nagrody w Konkursie otrzyma po 3 Uczestników, którzy najszybciej prześlą w formie elektronicznej poprawną odpowiedź na dane pytanie konkursowe. Dodatkowo wylosowanych zostanie 3 uczestników z wszystkich edycji konkursu, którzy dostaną nagrody specjalne.
2. Jako kryterium najszybszego przesłania poprawnych odpowiedzi rozumiana jest godzina i data wpływu odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Organizatora konkursu wskazany we wkładce do gazety (konkursjzw@gmail.com).
3. W przypadku uzyskania przez grupę uczestników tego samego czasu wpływu odpowiedzi na Konkurs, o przyznaniu nagród zadecyduje Komisja Konkursowa w składzie: Janusz Balkowski (Prezes Zarządu) i Paweł Czuba (Skarbnik).

§8. Zasady ogólne Konkursu
1. Zwycięzcami każdej z 4 edycji będzie po 3 Uczestników, którzy najszybciej poprawnie odpowiedzą na zadane pytanie konkursowej w formie elektronicznej. Dodatkowo wylosowanych zostanie 3 uczestników z wszystkich edycji konkursu, którzy dostaną nagrody specjalne. (O przyznaniu nagród specjalnych zadecyduje Komisja Konkursowa w składzie: Janusz Balkowski (Prezes Zarządu) i Paweł Czuba (Skarbnik).
2. Pytania będą ukazywały się w kolejnych piątkowych wydaniach „Nowej Trybuny Opolskiej”, „Dziennika Zachodniego” oraz „Gazety Krakowskiej” od 03.04.2015 do 24.04.2015 w dołączonych do gazety insertach.
3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, ani na inną nagrodę.
4. Jeśli Zwycięzca Konkursu zrzeknie się nagrody, zostanie ona przekazana kolejnej osobie. W tym wypadku decydują kryteria analogiczne do zastosowanych do wyłonienia Zwycięzców.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
6. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Fundacji Prom oraz na stronie www.jednizwielu.pl.
§9. Publikacja wyników Konkursu

Organizator Konkursu opublikuje wyniki każdej edycji konkursu 10 dni po terminie nadsyłania odpowiedzi na stronie www.jednizwielu.pl.

§10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację jego zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Ewentualne reklamacje do wyników można zgłaszać najpóźniej do 15.05.2015 drogą e-mailową na adres: konkursjzw@gmail.com
3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową do 19.05.2015.
4. Spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji Prom.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.