Aktualności

Regulamin Konkursu „Poznaj Społeczność Romską”

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu – “Poznaj Społeczność Romską”:

§1 Cel Konkursu

Celem Konkursu jest zachęcenie czytelników  „Gazet Wyborczej” do  sprawdzenia  wiedzy
o społeczności Romskiej oraz wyłonienie i nagrodzenie czytelników, którzy poprawnie odpowiedzą na pytania konkursowe.

§2. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Integracji Społecznej Prom z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Bajana 15/26, 54-129 Wrocław
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000197044  (zwana dalej „Fundacja Prom”).  Konkurs jest częściom projektu „Romskie Odrodzenie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§3. Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od 24.05.2013 r. do 3.07.2013 r.

 

§4. Harmonogram Konkursu

 

24.05.2013 – uruchomienie konkursu

3.07.2013 -  zakończenie konkursu

29.05.2013, 5.06.2013, 12.06.2013, 19.06.2013, 26.06.2013, 3.07.2013 – ogłaszanie wyników kolejnych edycji konkursu

1-4.07.2013 – zgłaszanie reklamacji

5-8.07.2013 - rozpatrzenie reklamacji

do 10.07.2013 – przesłanie nagród Zwycięzcom Konkursu

 

§5.  Uczestnicy Konkursu

 

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. W Konkursie udział nie mogą wziąć brać udziału pracownicy  i współpracownicy Fundacji Prom oraz członkowie ich rodzin.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest odpowiedź na pytanie znajdujące się we wkładce do gazety zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu.

5. Uczestnik może wziąć udział we wszystkich 5. edycjach konkursu.

 

§6. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie są:

a)      18 książek (o wartości 60 PLN brutto);

b)      18 zestawów gadżetów (o wartości 30  PLN brutto);

 

§7. Kryteria wyłonienia Zwycięzców

 

1.       Nagrody w Konkursie otrzyma po 3 Uczestników, którzy najszybciej prześlą w formie elektronicznej i poprawnie odpowiedzą na dane pytanie konkursowe.

2.       Liczy się godzina i data wpływu odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Organizatora konkursu wskazany we wkładce do gazety (konkurs@fundacjaprom.pl

3.       W przypadku uzyskaniu przez grupę uczestników tego samego czasu wpływu odpowiedzi na Konkurs, o przyznaniu nagród zadecyduje Komisja Konkursowa w składzie:  Janusz Balkowski (Prezes Zarządu), Paweł Czuba (Skarbnik), Karolina Zwierzyńska (koordynator projektu).

 

§8. Zasady ogólne Konkursu

1.         Zwycięzcami każdej z 5 edycji będzie po 3 Uczestników, którzy najszybciej poprawnie odpowiedzą na zadane pytanie konkursowej w formie elektronicznej.

2.         Pytania będą ukazywały się w kolejnych 5 piątkowych i 5 sobotnich wydaniach Gazety Wyborczej od 24.05.2013 do 28.06.2013 w dołączonych do gazety insertach.

3.         Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, ani na inną nagrodę.

4.         Jeśli Zwycięzca Konkursu zrzeknie się nagrody, zostanie ona przekazana kolejnej  osobie.
W tym wypadku decydują kryteria analogiczne do zastosowanych do wyłonienia Zwycięzców.

5.         Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

6.         Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Fundacji Prom oraz na stronie www.jednizwielu.pl.

 

§9. Publikacja wyników Konkursu

 

Organizator Konkursu opublikuje wyniki każdej edycji konkursu 2 dni po terminie nadsyłania odpowiedzi na stronie www.jednizwielu.pl.

§10. Postanowienia końcowe

 

1.       Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację jego zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

2.       Ewentualne reklamacje do wyników można zgłaszać najpóźniej do 28.06.2013 drogą e-mailową na adres:  konkurs@fundacjaprom.pl

3.       Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową do 5.07.2013 r.

4.       Spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji PROM.

5.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.